Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

    V současnosti  povinnosti obce v oblasti požární ochrany ukládá zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, v § 29, který říká že "Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

a) zřizuje jednotku  sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu 3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,


 b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobovolných hasičů obce,

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance, zařazené v jednotce hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popř. i osoby, vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době (3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikáni nebo jiné samostatné výdělečné činnosti zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění trvalé použitelnosti,

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,

n) organizuje preventivně výchovnou činnost,

o) obecně závaznou vyhláškou

    1. vydává požární řád obce,

    2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

(2) Obec plní obdobné povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany

     a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

     b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu".

Současnost.

     V současné době jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci Dehtáře působí na základě Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dehtáře s účinností od 16. 3. 2007. Jedná se o jedno požární družstvo, jehož celkový početní stav je 19 členů, sestávající z jednoho velitele, 2 strojníků a 16 hasičů. Starostou Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dehtáře jmenovala dne 28. 3. 2007 starostka obce JUDr. Irena Brabcová pana Vlastimila Jelínka.

     Organizaci a zásahy požární ochrany v obci Dehtáře upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - Požární řád obce, přijatá Zastupitelstvem obce na svém zasedání dne 24. 11. 2009.  

Vybavení sboru.

     Jednotka požární ochrany zřízená v obci Dehtáře má pro plnění svých úkolů k dispozici  hasičskou zbrojnici, která byla koncem roku 2010 celkovým nákladem 70 000,- Kč  opravena, dále jednu plně funkční požární stříkačku PS 12 a 5 požárních obleků.

Historie

     Pod vlivem zhoršující se politické situace v Evropě ve třicátých letech byla zavedena civilní protiletecká obrana a úřady doporučovaly zakládání hasičských sborů v obcích. Tato opatření měla sloužit obraně před náhlým přepadením zvláště se strany Německa, které svým jednáním neskýtalo žádné záruky míru. V obci Dehtáře byl založen sbor dobrovolných hasičů v roce 1936 a od obce Pošná u Pacova byla zakoupena hasičská stříkačka 21. června 1936. Ke sboru přistoupilo za činné členy 14 občanů.