Obsah

 

Úryvek z pamětní knihy obce Dehtáře s osadami Onšovice, Vadčice a Milotice, založené r. 1930

     Obec Dehtáře jest stará obce. Zmínky o ní jsou již koncem 12. století. Jméno obce odvozeno jest od výroby dehtu (kolomaž). Dávní obyvatelé této obce zabývali se silně touto výrobou a dali tak pojmenování obci. O původním vzniku obce není víc známo. Je zde zmínka o kapličce sv. Václava v Onšovicích, která byla upravena r. 1884 a kapličce v Dehtářích, zasvěcené Panně Marii.

    Jméno Dehtáře získala tedy obec nepochybně proto, že zde bydleli dehtáři, vyrábějící dehet. Názvy tohoto druhu pocházejí pravděpodobně ještě z doby, kdy nevolní sedláci v okolí vykonávali pro knížecí hospodářství hromadně speciální práce naznačené svými jmény. Osada Dehtáře vznikla vnitřní kolonizací na původně zalesněné půdě. Doklady o její existenci jsou z 2. poloviny 14. století. Např. v Berních registrech z r. 1379 jsou jmenovány jako část církevního panství Červenořečického, které čítalo tehdy 93 osad a patřily sem i ostatní zmíněné osady - Vadčice, Onšovice a Milotice. Za válek husitských byl majetek Řečický odňat církevní vrchnosti a vystřídalo se na něm v rychlém sledu mnoho majitelů. Začátkem třicetileté války patřilo panství Janu z Říčan, bylo mu však pro účast na Stavovském povstání  posléze zkonfiskováno a navráceno Pražskému arcibiskupství, které je spravovalo až do pádu poddanství r. 1848. 

První písemné zmínky o obci Dehtáře:

- Dehtáře r.1379

- Onšovice r. 1379

- Vadčice r. 1 300

- Milotice r. 1390

Historie poválečné doby

     Po válce se v celé naší republice jako v nově vzniknuvším státě hodně opravovalo a modernizovalo. Hlavní akcí byla elektrifikace. V roce 1921 se začala budovat přehrada na řece Želivce u obce Sedlice. Hybná síla vody se začala využívat k výrobě elektrické energie. Postupně se pak rozváděl elektrický proud do okolí. Z našich osad byla elektřina nejdříve přivedena do Milotic, poté do Vadčic a Onšovic. Obec Dehtáře byla elektrifikována v roce 1928. Dále se přikročilo k budování místních komunikací, které spojovaly jednotlivé části obce. Jedna z prvních vedla do Milotic (r. 1933).

Poloha obce a popis krajiny

     Všechny čtyři části obce Dehtáře leží na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce kolem 500 m. Západní a severní hranice katastrů tvoří řeka Želivka s vodní nádrží Sedlice a s přítokem Jankovský potok, který je národní přírodní památkou. je zde evidována významná lokalita ohroženého živočišného druhu se společenstvím luční a rašelinné vegetace na svém horním toku. Hlavními plochami zeleně jsou lesy, které zároveň tvoří součást celorepublikového biokoridoru.

     V posledních letech zde začíná nabývat na významu zejména individuální rekreace.