Obsah

Vážení občané,

      prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „volby do Poslanecké sněmovny“) a stanovil jejich konání na pátek 28. května 2010 a sobotu 29. května 2010. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno v částce 13 Sbírky zákonů pod číslem 37.           

     Volby budou probíhat ve dvou dnech a to v pátek dne 28. 5. 2010 od 14, 00 hod. do 22, 00 hod. a v sobotu dne 29. 5. 2010 od 8, 00 hod. do 14, 00 hod. v místnosti obecního úřadu v  KD Dehtáře.

     Pro volební okrsek v obci Dehtáře stanovila starostka obce čtyřčlennou volební komisi.

    

Důležité informace související s volbami.

     Právo volit (aktivní volební právo) - § 1 odst. 7 zákona o volbách – voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (z tohoto konstatování vyplývá, že do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nemohou volit cizinci).         

     Překážky ve výkonu volebního práva - § 2 písm. a) a b) zákona o volbách – vzhledem k tomu, že právo volit není vázáno na trvalý pobyt voliče v obci (z důvodu možnosti zapsání voličů do zvláštního seznamu voličů mimo místo trvalého pobytu nebo vydání voličského průkazu) mohou spočívat v následujících případech:

     1) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu – jedná se o případy hospitalizace voličů na infekčním oddělení, karanténní opatření atd. a 

     2) zbavení způsobilosti k právním úkonům (musí se jednat o úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům, nikoliv jen omezení).             

     V těchto případech se jedná o přímé překážky ve výkonu volebního práva, stanovené zákonem.

      Nastat mohou i nepřímé překážky ve výkonu volebního práva, kdy komise neumožní voliči realizovat volební právo. Jedná se o případy, kdy volič :

- neprokáže ve volební místnosti totožnost a státní občanství

- nevkročí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

     Podle § 19 odst. 3 zákona o volbách prokazuje volič při volbách do Poslanecké sněmovny totožnost a státní občanství platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky.